რა განსხვავებაა რეკურსიული ფუნქციებისა და ნაწილობრივი რეკურსიული ფუნქციებისგან?


პასუხი 1:

განსხვავება ისაა, რომ ნაწილობრივი რეკურსიული ფუნქციები, როგორც სახელი გვთავაზობს, ნაწილობრივი ფუნქციებია. ნაწილობრივი ფუნქცია

f:ABf: A \rightharpoonup B

(გაითვალისწინეთ სპეციალური ისარი!) არის ფუნქცია, რომელიც სინამდვილეში არის ფუნქცია

f:SBf: S \rightarrow B

სადაც დომენი

SS

ქვესახეობაა

AA

. ყველა მნიშვნელობისთვის

ASA \setminus S

wehavethatfisundefined.If[math]S=A[/math]wesaythatthefunctionistotal. we have that f is undefined. If [math]S = A [/math] we say that the function is total.

ეს არის შეუზღუდავი მინიმიზმის ცნება, რაც იწვევს ფუნქციებს ნაწილობრივ. ოპერაცია

μx.P(x)\mu x. P(x)

სად

PP

პრიმიტიული რეკურსიული პრედიკატია, რაც ყველაზე ნაკლებად გვაძლევს

xx

ასე რომ

P(x)=0P(x) = 0

- ამასთან, ღირებულებები არ უნდა იყოს

xx

რას ეხება.

რეკურსიული ფუნქციონალური თეორიის ზოგიერთი ანგარიში განსაზღვრავს შეუზღუდავი მინიმიზაციას, რომ ჰქონდეს მნიშვნელობა

00

ამ შემთხვევებში, მაშინ უზრუნველყოფილია, რომ ყველა გამომთვლელი ფუნქცია დასრულებულია.